تبلیغات
downloader3116

باکتری کاکتوس ها

یک سیستم متفاوت تنازع ( کشش) برای باسیلوس کریوس مبنی برانتی ژن های  شلاقی h موجود در ازمایشگاه بهداشت مواد غذایی ،ازمایشگاه سلامت عمومی مرکزی،colindal،لندن،uk،برای تشخیص در رابطه با بروز مسمومیت غذایی وا یا دیگر باکتری های کاکتوسی به هم پیوسته و مشکلات بیمارستانی است.

کشش اصلی باکتری ها نیز بر اساس انتی ژن های شلاقی انها دسته بندی می شود.82 نوع serovavsتشخیص داده شده است.این عمل در فرانسه پاریس و انسیتو پاستور صورت گرفته شده است و نیز در ازمایشگاه abbotدر شمال شیکاگو.مجموعه ی سم های روده ای مسعول بروز اسهال در بیماری مسمومیت غذایی است.دو نوع کیت تجاری برای کشف این سم در مدفوع و غذا وجود دارد ؛

هر چند این کیت ها انتی ژن های مختلفی را کشف میکنند اما بحث هایی در مورد شایستگی انها وجود دارد

ازمایشات دیگر مربوط به پرورش بافت همچنان در حال گسترش است.ترکیب دارویی سمی تهوع اور باسیلوس کریوس شناخته شده وان ممکن است برای بیرون کشیدن غذا یا پرورش فیلتر های دو سلولی امتحان شود.یک کیت تجاری برای کشف ترکیب سمی تهوع اور در حال گسترش است.مهدودیت تحلیل محکم اجزای بدنه ی چند ریختی ژن های سمی باسیلوس کریوس یا اجزای انها یک پتانسیل در تحقیق همه گیر شناسی است.

حساسیت میکروبی و مدیریت عفونت

 خصوصیات نژادی باسیلوس انتراسیس مستعد پنی سلین اند و حتی اخیرا اندکی گزارشات مستعد از جدا سازی پایدار وجود داشت .در نتیجه این انتی بیوتیک سر اغاز درمان بود  همچنین تعدادی از مطالعات بر روی حساسیت ارگانیسم ها به انتی بیوتیک های دیگر وجود داشت.خلاصه و مفید عفونت های پوستی ممکن است با پنی سلین شفاهی (دهانی ) مور د عمل قرار گیرد.اما درمان توصیه شده پنیسلین پرو کئین درون ماهیچه ای یا یا پنیسلین بنزیل است.(پنیسلین جی) در چندین مورد  معده ای یا روده ای و عفونت مربوط به نفس کشیدن تزریق اهسته ی درون وریدی پنی سلین جی یا تزریق بروکئین درون ماهیچه ای تا زمانی که تب فرو نشست کند توصیه می شود . ارگانیسم به طور طبیعی مستعد استرپتو مایسین است که ممکن است واکنشی در جهت هم کاری با پنی سلین دهد.استفاده کافی و مناسب از دز پنی سلین هم مهم است طوری که سریعا ترن بلو و اسکوت یافتند که کشت های پرورش یافته در حظور و محافظت فلو کلو کسا سیلین ازمایشگاهی برای پنی سلین و اموکسی سیلین پایداغر و مقاوم شدند.چند دانشمند دریافتند که بیشتر کشت ها به پنی سلسن با کمترین تمرکز محافظتی حدود0.03 میلی گرم بر لیترحساسیت داشتند هر چند نویسندگان پیشین یافتند که دو جدا سازی در یک مورد وخیم عفونت بیش از 0.25 میلی گرم تمرکز حفاظتی داشتند.کوکسر اسمیت و های جونته دریافتند که تمامی پنج نژآد و انسان  نسبت به نوع دوم سفالوسپرین سفالیوم مقاوم اند و 19 کشت اماده نسبت به ان مقاومت نشان دادند.تمام کشت ها نسبت به سری اول و سری دوم سفالور مقاوم بودند اما سه تا نسبت به پنی سلین مقاوم بودند اما برای تولید بتا لاکتاماز منفی بودند.محمد در سال 2002 پنجاه جدا سازی مهم از حیوانات واسانها و 15 جدا سازی از حملات تروریستی امریکا در 2001 را مطالعه کرد.اکثریت کشت های مشاهده شده غیر مستعد برای واکنش با نسل سوم از سفالور و سه کشت نسبت به پنی سلین مقاوم بودند.توالیداده های ژنومیک نشان داد که باسیلوس انتراسیس دو بتا لاکتاماز را دارا است یک عامل بلقوه پنی سلین (کلاس یک) و یک سفالوسپرین کلاس دو که شرح داده شد. تترا سایکلین  کلرا مفنیکل و جنتا مایسین برای درمان بیمار حساس به پنی سلین مناسب هستند .ازمایشات در پستان داران نشان داد که داکسی ساسکلین موثر است .

به دلیل این که اسان گرایش به تنها شدن را میپوشاند تجربه ی کلینیکی پیشنهاد استراتژی درمان به صورت کم تعداد بود تا زمانی که حمله ی تروریستی امریکا در سال 2001 رخ داد .به طور بلقوه و طبیعی از باسیلوس انتراسیس به عنوان یک سلاح تقویت شده استفاده کرد .نظریات شامل سیپرو فلاکسین و داکسی سایکلین با اموکسی سیلین به عنوان یک انتخاب برای درمان بچه ها و زنان حامله یا شیر ده بیان شد و یک پتانسیل زهر دار از کینولین و تترا سایکلین می دهد .هر چند که بتا لاکتاماز به خوبی در گلو بولهای سفید نفوظ نمی کند مکان هایی برای رشد اسپور وجود دارد . در مان ترکیبی ابتدا با فلورو کونا لون ها از قبیل سیپرو فلاکساسین و دست کم یک انتی بیوتیک دیگر که ارگانیسم به ان حساس است شروع شد . که روند بهبود را نشان می داد.در پی اپیدمی در سال 2001 استفاده شد از توصیه ای برای درمان سیاه زخم استنشاقی مبنی بر استفاده از سیپرو فلاکساسین یا داکسی سیسیلین به همراه یک یا چند عامل که ارگانیسم نسبت به ان دارای حساسیت طبیعی است.

به عنوان حامی و پشتیبان تست مر بوط به حسایست ممکن است از یک پنی سلین برای تکمیل درمان استفاده شود  همین نسخه برای عفونت های پوستی هم تو صیه می شود.داکسی سایکلین به خوبی درون سیستم عصبی مرکزی نفوظ نمی کند و برای درمان مننژیت مناسب نیست

باسیلوس سریوس

هر چند که استحکام باسیلوس کریوس یک فرست مناسب برای بیماری زایی است  اما نظریه های متعددی از حساسیت انتی بسوتیکی انها وجود دارد .و بیشتر اطلاعات از ازمایشات فردی یا اپیدمی ها گلچین شده .باسیلوس کریوس و تورین گلایسلس  یک طیف گستر ده از بتا لاکتاماز را تولید می کنند و بدین شکل در برابر پنب سلین و امپی سلین و سفالوسپورین مقاوم اند.انها همچنین در برابر تریمو تپرین مقاوم اند.یک جدا سازی از خون پرورش یافته به وسیله ی ازمایش انتشار دیسک یافتند که تمام کشت ها نسبت به ایمی پاینم و ونکو مایسین بودندو اغلب انها نسبت به کلورا مفنیکل و سیپرو فلاکساسین و  اریترو مایسین و جنتا مایسین حساسیت داشتند.در حالی که تنها 22و 37 درصد از کشتها تنها اسیب پزیری متوسطی به ترتیب نسبت به کلیندا مایسین و تترا سایکلین از خود نشان می دادند،در همان مقوله ازمایشات حساسیت نسبت به ایمی پینم،ونکو مایسین،کلورا مفنیکل،جنتامایسینوسیپرو فلاکسینین به ترتیب از 4-0/25و2-25/0و4-2و2-25/0و1-25/0 میلی گرم بر لیتر از خود نشان دادند.هر چند که بیشتر کشت ها نسبت به کلیندا مایسین و اریترو مایسین و کلورا مفنیکل وونکومایسین وحساس اند و معمولا نسبت به تتراسایکلین وسولفونامید حساس اند ولی گزارشاتی از شکست درمان از طریق اینها وجود دارد: یک مننژیت محترق شونده که به کلرا مفنیکل پاسخ نداد.یک عفونت محترق شونده در یک نوزاد که نسبت به درمان با ونکو مایسین،جنتا مایسین،ایمیپنم،کلیندامایسینوسیپرو فلاکساسین مقاوم بود.

باکتری پایدار در مقابل ونکو مایسین در بیمار دیالیزی از خود مقاومت نشان می دهد.سیپرو فلاکساسین دهانی به طور موفق در درماندر ردمان عفونت های زخم باسیلوس کریوس استفاده می شود.کلیندا مایسین و جنتا مایسین به عنوان بهترین درمان برای عفونت های چشمی پدیدار می شوند.عفونت های چشمی بوسیله ی باسیلوس کریوس ایجاد می شود