تبلیغات
downloader3116

تدابیر کلی

 

به نام خالق هستی

تدابیر کلی

عفونت اغلب بدون علامت است.اشخاص بیماردچار تب ورم غده ی خلطی درد ماهیچه و سر درد می شوند.نوزادانی که از مادر میگیزند دچار عقب ماندگی ذهنی و عیب بینایی می شوند.

بیمار مبتلا امکان دارد دچار بیماری سیستم عصبی شود (ورم مغزی)

ساختار و چرخه زندگی

 

اندامهای گربه خانگی قطعا انگل دارند

بسیاری از پرندگان وحیوانات واسطه ی بین این انگل و میزبان ان می باشند.عفونت وابسته است ارگانیسم ها به لایه ی برون پوش روده کوچک وارد می شوندو می توانند گسترشی وسیع در بافت های میزبان داشته باشندانها ارگانیسم های خاصی شبیه هلال هستند و 6-2 میکرومتر اندازه انهاست و در درون سلول میزبان زیاد میشوند بافت های کیست محتوی صدها ارگانیسم ساکن است و ممکن است شکل عفونتش رو به کاهش باشد

توکسو پلاسما گوندی تنها در گربه ها تکثیر جنسی پیدا می کنند ارگانیسم های عفونی در لایه های برون پوش تولید کیست می کنندکه در مدفوع انسان ریخته می شود کیست ها تقریبا 12 میکرومتر در قطر دایره هستند و دارای قسمت اسپروزوییت عفونت زا هستند

دفاع میزبان:

یک پاسخ ایمنی مناسب از سوی سلولهای بدن میزبان که دارای سیستم ایمنی کارامدی استمی تواند عفونت را در مدت یک هفته از بین ببرد.اما کیست های بافتی غیر فعالندو ممکن است در طول زندگی میزبان در بدن او باقی بماند

 

اپیدمیولوژی:

توکسوپلاسموزیس یک توزیع جهانی ذر تمام فصول دارد.اغلب عفونتهای معمول با خوردن گوشت نپخته یی که دارای کیست می باشد یا غذایی که با مدفوع گربه همراه و الوده  شده است ایجاد می شود.

 

 

تشخیص بر پایه ازمایشات سرولوژیکی و بافت شناسی استوار است.

مهار یا پیشگیری:

عفونت ممکن است به وسیله ی پخت کامل گوشت وسامان دهی گربه ها کنترل شود.موارد حاد با سولفادیازین و پریتامین درمان می شود.

 

Two studies have applied modern molecular screens to identify

streptococcal genes encoding potential virulence factors for endocarditis.

Using in vivo expression technology (IVET) in conjunction with a

rabbit model of endocarditis, Kiliç et al. (1999) identified 13 genes

whose expression was required for S. gordonii growth within valvular

vegetations. One of these genes encoded methionine sulphoxide

reductase (MSR), a protein involved in the repair of oxidized proteins.

MSR has been proposed to play a role in the maintenance of the

structure and function of proteins, including adhesins, where sulphur

groups of methionine residues are highly sensitive to damage by

oxygen radicals. In a separate study a shift in pH from 6.2 to 7.3 was

used to mimic the environmental clues experienced by S. gordonii

entering the blood stream from their normal habitat of the mouth

(Vriesema, Dankert and Zaat, 2000). Among five genes induced by

this pH shift was one encoding the MSR described above. Further

application of molecular techniques should help dissect the complex

host–bacterial interactions required for disease caused by these

otherwise nonpathogenic bacteria.

Epidemiology

It has been estimated that about 20 cases of infective endocarditis

per million of the population per year can be expected in England

and Wales, with an associated mortality rate of approximately

20% (Young, 1987). Between 1975 and 1987 around 200 (±30) deaths

per year were recorded in these countries. There have been numerous

surveys of the causative agents in infective endocarditis over the

years. Streptococci remain the predominant cause of infective

endocarditis, accounting for up to 50% of cases in most published

series, despite reported changes in the spectrum of disease due, in

part, to an increased frequency of intravenous drug abuse, more

frequent use of invasive procedures involving intravenous devices and

heart surgery with prosthetic valves and a decrease in the incidence of

rheumatic fever-associated cardiac abnormalities. It has sometimes

been difficult to equate the identity of streptococci reported in earlier

studies with the currently accepted classification and nomenclature,

particularly with respect to the continued use of the term Streptococcus

viridans as a catch-all for streptococci that are á-haemolytic

on blood agar. Nevertheless, a study by Douglas et al. (1993) of

47 streptococcal isolates from 42 confirmed cases of infective endocarditis

revealed that members of the mitis group of streptococci, particularly

S. sanguis, S. oralis and S. gordonii, comprised the most commonly

isolated oral streptococci (Table 2.4). Nonoral S. bovis is also a significant

aetiological agent of both native and prosthetic heart valve

infections (Duval et al., 2001; Siegman-Igra and Schwartz, 2003). In a

French study (390 patients) the incidence of infective endocarditis

was 31 cases per million of the population (Hoen et al., 2002).

Streptococci were isolated in 48% of these cases, with the second

Table 2.4 Streptococci isolated from infective endocarditis

The Douglas et al. (1993) study focused on oral viridans streptococci.

Species Isolation frequency (% of streptococcal isolates)

Douglas et al. (1993) Hoen et al. (2002)

Mitis and sanguis groups

S. sanguis 31.9 4

S. oralis 29.8 5.8

S. gordonii 12.7 1.3

S. parasanguis 4.2 0.9

S. mitis 4.2 9.8

S. mutans 4.2 4.0

Salivarius group 4.2 1.8

Anginosus group Not detected 0.9

Group D streptococci Not detected 43.5

Nutritionally variant

streptococci

Not detected 1.3

Enterococci Not detected 12.9

Pyogenic group Not detected 9.8

S. pneumoniae Not detected 1.8

Unidentified/other 2.1 2.2

INFECTIONS CAUSED BY NON-â-HAEMOLYTIC STREPTOCOCCI 27