تبلیغات
downloader3116

• دوره ی بیماری و پیچیدگی ها :

همین طور عوارض مشخصی در رابطه با سموم اسهالی و تهوع آور تولید شده توسط باسیلوس سرئوس وجود نداشت . سایر نشانه های بالینی بروز تهاجم باسیلوس سرئوس یا آلودگی توسط آن مشاهده گردید .

این نشانه ها شامل ورم پستان گاو ، بروز عفونت های شدید سیستماتیک و پیوژنیک ، قانقاریا ، مننژیت عفونی ، تورم ، پانوفتالمیتی ، ورم چرکی ریه ، مرگ نوزادان و اندوکاردیت بود .

• جمعیت های هدف :

به نظر می رسد تمام افراد مستعد مسمومیت غذایی باسیلوس سرئوس هستند .

• آنالیز غذایی :

روش های گوناگونی به منظور ترمیم ، شمارش و تائید حضور باسیلوس سرئوس در غذاها وجود دارد .

جدیدا یک روش سرولوژیکی به منظور تشخیص انتروتوکسین معروف باسیلوس سرئوس (نوع اسهالی) جدا شده و غذای آلوده ، گسترش یافته است .

تحقیقات اخیر پیشنهاد می کند که نوع تهوع آور سم ، می تواند به کمک مدلهای حیوانی (گربه و میمون)یا شاید به کمک کشت های سلولی تشخیص داده شود .

• شیوع انتخابی :

مراجع مقاله را می توان از لینکهای زیر پیدا کرد :

NMWR 43 (10) :1994 : در 21 جولای 1994 ، لرد فایر فاکس (ویرجینیا) بخش بهداشت ، گزارشاتی را مبنی بر بروز بیماری حاد معدی روده ای که در میان کودکان و کارمندان دو مرکز مرتبط نگهداری روزانه کودکان ، تهیه و توزیع و آنرا مشاهده و دریافت کرد .

از میان 80 نفر ، 67 نفر از غذای جوجه ی سرخ شده با برنج آماده شده ی یک رستوران محلی خورده بودند ، که موجب بروز بیماری در 48 نفر آنان (%29) شده بود . که از این میان 16 نفر که جوجه سرخ شده خورده بودند در بروز بیماری و علائم آن مشترک بودند .

اسیلوس سرئوس از غذای باقی مانده از جوجه سرخ کرده و برنج طبخ شده و نیز استفراغ یک کودک بیمار جدا گردیده اما اثر نمونه ی شیر باقی مانده جدا نشد .

NMWR35(25) : 1986 : در 22 سپتامبر 1985 ، دفتر بهداشت Maine ، بروز بیماری معدی روده ای را در مشتریان یک رستوران ژاپنی متذکر شد . مشتریان نشانه های مقدماتی بیماری را هنگامی که هنوز در رستوران بودند ، نشان می دادند . البته نحوه ی انتقال در این زمینه هنوز بی پاسخ اما مطالعات و آزمایشها نشان از وجود باسیلوس سرئوس به عنوان عامل بروز این بیماری دارد .

• گزارشات ناخوشی و مرگ هفتگی :

برای اطلاعات بیشتر در مورد گزارشات اخیر ، گزارشات ناخوشی و مرگ هفتگی را از CDC ببینید .

• آموزش و منابع زمینه ای(سوابق) :

منابع مقاله در لینکهای زیر یافت می شود :

راهنمای مکان هندسی ژنوم باسیلوس سرئوس : که در پایگاه اطلاعاتی تاکسونومی بانک ژن موجود است که در بردارنده ی نام تمام ارگانیسمهایی است که در پایگاه اطلاعات ژنتیکی ، به همراه کمترین واحد نوکلئوتیدی و بخشهای پروتئینی وجود دارد

• بررسی تولید و روش های فرآوری (1997) ؛ بروز بیماری های واگیر دار :

در دهه ی اخیر ، زمینه ی بروز بیماری های انسانی در ارتباط با مصرف سبزیجات و میوه جات تازه می باشد (یا محصولات پاستوریزه نشده از آنها) که در ایالات متحده ی امریکا گسترش یافته است .

پاتوژنهایی مثل لیستریامونوسیتوژنس ، کلستریدیوم بوتولینوم و باسیلوس سرئوس به طور طبیعی در برخی خاکها و حضور نسبی آنها در برخی محصولات تازه معین گردیده است .

سالمونلا ، اشریشیا کلی 0157 ; H7 ، کامپیلو باکترژژونی ، ویبریوکلرآ ، انگلها و ویروس ها ، آلوده کننده ی محصولات تازه از طریق کودهای طبیعی و کمپوستها و نیز آبهای آبیاری فاضلابی یا آبهای شستشوی آلوده می باشند .

استفاده از آب کلر ، موجب کاهش میزان پاتوژنها و سایر میکروارگانیسم ها در محصولات تازه می شود ، اما نمی تواند موجب حذف آنها گردد .

کاهش زمینه ی بروز بیماریهای انسانی از طریق محصولات تازه به نحو بهینه ، از طریق کنترل نقاط فعال آلودگی در زمین ، در طول کاشت ، فرآوری و توزیع و یا در بازارهای خرده فروشی ، سرویسهای توزیع غذا یا منازل مقدور می باشد .

65, 890–896.

همین طور عوارض مشخصی در رابطه با سموم اسهالی و تهوع آور تولید شده توسط باسیلوس سرئوس وجود نداشت . سایر نشانه های بالینی بروز تهاجم باسیلوس سرئوس یا آلودگی توسط آن مشاهده گردید .

این نشانه ها شامل ورم پستان گاو ، بروز عفونت های شدید سیستماتیک و پیوژنیک ، قانقاریا ، مننژیت عفونی ، تورم ، پانوفتالمیتی ، ورم چرکی ریه ، مرگ نوزادان و اندوکاردیت بود .

• جمعیت های هدف :

به نظر می رسد تمام افراد مستعد مسمومیت غذایی باسیلوس سرئوس هستند .

• آنالیز غذایی :

روش های گوناگونی به منظور ترمیم ، شمارش و تائید حضور باسیلوس سرئوس در غذاها وجود دارد .

جدیدا یک روش سرولوژیکی به منظور تشخیص انتروتوکسین معروف باسیلوس سرئوس (نوع اسهالی) جدا شده و غذای آلوده ، گسترش یافته است .

تحقیقات اخیر پیشنهاد می کند که نوع تهوع آور سم ، می تواند به کمک مدلهای حیوانی (گربه و میمون)یا شاید به کمک کشت های سلولی تشخیص داده شود .

• شیوع انتخابی :

مراجع مقاله را می توان از لینکهای زیر پیدا کرد :

NMWR 43 (10) :1994 : در 21 جولای 1994 ، لرد فایر فاکس (ویرجینیا) بخش بهداشت ، گزارشاتی را مبنی بر بروز بیماری حاد معدی روده ای که در میان کودکان و کارمندان دو مرکز مرتبط نگهداری روزانه کودکان ، تهیه و توزیع و آنرا مشاهده و دریافت کرد .

از میان 80 نفر ، 67 نفر از غذای جوجه ی سرخ شده با برنج آماده شده ی یک رستوران محلی خورده بودند ، که موجب بروز بیماری در 48 نفر آنان (%29) شده بود . که از این میان 16 نفر که جوجه سرخ شده خورده بودند در بروز بیماری و علائم آن مشترک بودند .

اسیلوس سرئوس از غذای باقی مانده از جوجه سرخ کرده و برنج طبخ شده و نیز استفراغ یک کودک بیمار جدا گردیده اما اثر نمونه ی شیر باقی مانده جدا نشد .

NMWR35(25) : 1986 : در 22 سپتامبر 1985 ، دفتر بهداشت Maine ، بروز بیماری معدی روده ای را در مشتریان یک رستوران ژاپنی متذکر شد . مشتریان نشانه های مقدماتی بیماری را هنگامی که هنوز در رستوران بودند ، نشان می دادند . البته نحوه ی انتقال در این زمینه هنوز بی پاسخ اما مطالعات و آزمایشها نشان از وجود باسیلوس سرئوس به عنوان عامل بروز این بیماری دارد .

• گزارشات ناخوشی و مرگ هفتگی :

برای اطلاعات بیشتر در مورد گزارشات اخیر ، گزارشات ناخوشی و مرگ هفتگی را از CDC ببینید .

• آموزش و منابع زمینه ای(سوابق) :

منابع مقاله در لینکهای زیر یافت می شود :

راهنمای مکان هندسی ژنوم باسیلوس سرئوس : که در پایگاه اطلاعاتی تاکسونومی بانک ژن موجود است که در بردارنده ی نام تمام ارگانیسمهایی است که در پایگاه اطلاعات ژنتیکی ، به همراه کمترین واحد نوکلئوتیدی و بخشهای پروتئینی وجود دارد

• بررسی تولید و روش های فرآوری (1997) ؛ بروز بیماری های واگیر دار :

در دهه ی اخیر ، زمینه ی بروز بیماری های انسانی در ارتباط با مصرف سبزیجات و میوه جات تازه می باشد (یا محصولات پاستوریزه نشده از آنها) که در ایالات متحده ی امریکا گسترش یافته است .

پاتوژنهایی مثل لیستریامونوسیتوژنس ، کلستریدیوم بوتولینوم و باسیلوس سرئوس به طور طبیعی در برخی خاکها و حضور نسبی آنها در برخی محصولات تازه معین گردیده است .

سالمونلا ، اشریشیا کلی 0157 ; H7 ، کامپیلو باکترژژونی ، ویبریوکلرآ ، انگلها و ویروس ها ، آلوده کننده ی محصولات تازه از طریق کودهای طبیعی و کمپوستها و نیز آبهای آبیاری فاضلابی یا آبهای شستشوی آلوده می باشند .

استفاده از آب کلر ، موجب کاهش میزان پاتوژنها و سایر میکروارگانیسم ها در محصولات تازه می شود ، اما نمی تواند موجب حذف آنها گردد .

کاهش زمینه ی بروز بیماریهای انسانی از طریق محصولات تازه به نحو بهینه ، از طریق کنترل نقاط فعال آلودگی در زمین ، در طول کاشت ، فرآوری و توزیع و یا در بازارهای خرده فروشی ، سرویسهای توزیع غذا یا منازل مقدور می باشد .

65, 890–896.